Norsk vannforening

Sammen for vannet!

Foreningens formål

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv. Det essensielle i vår virksomhet er tverrfagligheten og kompetansen.

Det er viktig for Norsk vannforening å være uavhengig av enkeltinstanser og jobbe for å belyse temaer fra flere ståsteder; både forskning, forvaltning, rådgivning, drift med mer. Derfor har vi jobbet mye dette året for å sikre bredden av kompetansen i våre komiteer. 

Rekruttering til våre komiteer gjøres i stor grad ved å benytte våre og tillitsvalgtes egne nettverk. Det er en tillitserklæring til Norsk vannforening at så mange bidrar med kompetanse inn til våre aktiviteter. Denne tilliten tar vi på alvor og vi er ydmyke for tiden som våre tillitsvalgte setter av. 

Health care, Hand, Liquid, Fluid, Gesture, Research, Nail

Det essensielle i vår virksomhet er
tverrfagligheten og kompetansen

Norsk vannforening har i 2022 hatt et innholdsrikt år. Styret gjennomgikk og vedtok strategi for perioden 2022-2025 i slutten av 2021 og det er en glede å se at de fleste av de årlige aktivitetsmålene er gjennomført.

Strategien ligger tilgjengelig på vår hjemmeside og gir en beskrivelse av vår virksomhet, hvordan vi skal drifte og hva som kjennetegner oss. 


Våre komiteer fortsetter å levere arrangementer av meget høy faglig kvalitet, noe som gjenspeiler seg i tilbakemeldingene vi får fra deltakerne på våre arrangementer og i antall deltakere. Vi har hatt over 2000 deltakere på våre arrangementer i 2022, det er vi stolte av. 

Vi har hatt over
2.000 deltakere på
våre arrangementer
i 2022

Azure

Oppsummering av 2022

Fluvial landforms of streams, Natural landscape, Water, Ecoregion, Plant, Watercourse, Bank
Tidsskriftet VANN har vi utgitt med 3 nummer i 2022, det siste og fjerde nummeret ble utsatt, men kommer i første kvartal 2023.

Styret og ansvarsområder 

Styret

Siden årsmøtet i 2022 har styrets sammensetning vært som følger:

Elisabeth Elgsæter (leder), Asplan Viak
Marit Carlsen (nestleder), Oslo kommune,
Vann- og avløpsetaten (nå COWI)
Maria Ystrøm Bislingen, Vannområde
Glomma sør
Helga Gunnarsdóttir, Miljødirektoratet
Vidar Lund, Folkehelseinstituttet
(nå pensjonist)
Jan-Erik Thrane, NIVA
Øivind Wien, NVE (nå Sweco)
Erik Johannessen, COWI
Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold / 7Analytics AS

I tillegg til de etablerte komiteene (fagtreff-, seminar- og redaksjonskomite), har noen styremedlemmer ekstra ansvarsområder. I 2022 har ansvar vært fordelt som følger;

Valgkomiteen

Anders Iversen, Miljødirektoratet,
Arve Heistad, NMBU
Ingun Tryland, Norsk Vann

En kort omtale av styremedlemmene finnes i den fullstendige årsberetningen

Ansvarsområde

Ansvarlige

Vannprisen - følger opp tildeling av
vannprisen og selve arrangementet,
i samarbeid med RIF.

Vidar Lund og

Geir Torgersen

Norsk Juniorvannpris - følger opp
arbeidet med prisen og avtalen med
Norsk hydrologiråd

Erik Johannessen

Utviklingskomiteen - utfører
arbeid på bestilling fra styret.
Evaluerer innkommende søknader
om studentstipend.

Øivind Wien,

Maria Bislingen og

Jan-Erik Thrane

Verdens vanndag

Jan-Erik Thrane

Sosiale medier og
kommunikasjon

Marit Carlsen

Aktiviteter 2022

803 deltakere

7 seminarer

Seminarkomite og oppsummering
av aktiviteten

Sissel Ranneklev (leder), NIVA
Petter Jenssen, NMBU
Helene Gabestad, Viken fylkeskommune
Aud Helland, COWI
Lene Jacobsen, Statens vegvesen
Synne Lømo, Indre Østfold kommune
Line Ødegård Angeloff, FHI
Ruth Vinterhagen, Norconsult
Kim Haukeland Paus, Asplan Viak
Andreas Lium, Miljødirektoratet
Maria Olga Tomprou, Phd-student NMBU

Seminarer arrangeres som heldagsarrangementer og har en rimelig deltakeravgift. Det er også mulighet til å delta digital.

Foreningen har arrangert 7 seminarer i 2022, med over 803 deltakere (inkl. forelesere/arr.) Flere av seminarene ble arrangert i samarbeid med andre aktører. 

2022

Forurensede sedimenter i ferskvann og langs Norges kyst 

Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge 


Verdens vanndag 2022
Grunnvann - gjør det usynlige synlig 

Fremtidens utfordringer for badevannet i Norge 

Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

 

Bærekraft og innovasjon i det undersjøiske og underjordiske VA-systemet - Vannprisseminaret 2022 

Plast i vannmiljøet – kilder, overvåking og analysemetoder 

Tittel på seminar

Utdeling av Vannprisen

Vannprisen ble tildelt Tom A. Karlsen. I de 45 årene i yrkeslivet har Tom A. Karlsen arbeidet i hele bredden av VA-faget. Det som allikevel skiller seg ut, er hans bidrag for å sikre gode materialvalg og kanskje spesielt knyttet til inntaks- og utslippsledninger for vann og avløp.

Tom A. har med sitt åpne, tillitsfulle og ydmyke vesen vært en bauta for både nyutdannede og mer erfarne ingeniører i en årrekke. Hans fremstilling- og formidlingsevne har hevet VA-fagets anseelse i hele bransjen.

Vannprisen er et samarbeid mellom Norsk vannforening og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Norsk vannforening dedikerer et av seminarene våre til å hedre vannprisvinneren. I flere år har vi arrangert et vannprisseminar, hvor prisvinneren velger tema og er i lead for å utarbeide program. Dette har vært svært stor suksess og vi gleder oss til å fortsette denne tradisjonen.

Vinneren av vannprisen annonseres på våren, vannprissseminaret avholdes som regel på høsten.

Clothing, Smile, Trousers, Shirt, Coat, Gesture, Entertainment
Vannprisen ble tildelt
Tom A. Karlsen. I de 45 årene i yrkeslivet har Tom A. Karlsen arbeidet i hele bredden av
VA-faget.

Fagtreffkomite og oppsummering
av aktiviteten

Fagtreffkomiteen

Line Diana Blytt (leder), Norwaste AS
Vidar Lund, Folkehelseinstituttet,
Anne-Grete Blankenberg, NIBIO
Jan-Erik Thrane, NIVA
Sunniva Eide Sunde, Sarpsborg kommune (nå Statsforvalteren i Oslo og Viken)
Sina Shaddel, Asplan Viak,
Michael Waak, Sintef
Hanne Kvitsand, Sintef


Fagtreff arrangeres som gratis halvdagsarrangementer, fra 12.00-15.30. Alle arrangementer streames. Foreningen har arrangert til sammen 9 fagtreff. Totalt var det 113 deltakere som møtte opp på fysisk arrangement, og 1687 deltok via strømming. 

Fagtreff

113 deltakere

1687 deltakere

[Fysisk oppmøte]

[Streaming]

1

Digitalisering i vannbransjen

Spredt avløp

Cyanobakterier i norske drikkevannskilder

Klimaendringenes betydning for råvannskvalitet og vannbehandlingsbehov i våre vannkilder

Tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden

Trusler om radioaktiv forurensning av våre vannkilder

Tørke og betydning for vannforsyning

Tiltak og virkemidler for å redusere forurensingen fra spredt avløp

Vannkraft og vannmiljø – hvordan sikre god økologisk tilstand og funksjon i en fremtid med økt behov for vannkraft?

Gjennomførte fagtreff

Redaksjonskomite og nøkkelinfo om hva  som ble gitt ut

Anita Borge, PURA - vannområde for Bunnefjorden medrungen- og Gjersjvassdraget
Susanne Hyllestad, Folkehelseinstituttet
Gunnar Bjørnson, NRVA IKS
John Arthur Berge, pensjonist
(tidligere NIVA),
Arne Haarr, Norsk Vann 

Redaktør: Morten Kraabøl, Multiconsult
Stillingen som redaktør er lønnet.

VANN ble utgitt i 3 eksemplarer i 2022, hvorav eksemplar 4 ble forsinket, men gitt ut i 2023.

Til sammen ble det publisert 15 fagfellevurderte artikler og 6 andre fagartikler. Samlet sett utgjorde disse fire utgavene 300 sider med et bredt spekter av vannfaglige tema.

Artikler fra tidligere publikasjoner legges ut på våre hjemmesider og er tilgjengelig og åpent for alle.

Sider vannfaglig tema

300

=

Andre
artikler

+

Fagfelle artikler

0

Tidsskriftet Vann 2022

Juniorvannprisen 

2022 er også det første året hvor vi har fått gjennomført og delt ut Norsk Juniorvannpris, etter at vi inngikk nytt samarbeid med Hydrologirådet. Det ble virkelig en suksess hvor en gruppe elever fra Kristiansand internasjonale skole reiste til Stockholm for å være med i den internasjonale finalen.

Norsk vannforening har nedfelt i strategien at vi skal skape interesse for vannfaglige studier. Vi har trua på at dette kan gjøres tidlig og det er en glede å se at vi har hatt rekordmange påmeldinger til juniorvannprisen for 2023. 

Norsk juniorvannpris driftes økonomisk i stor grad av sponsorer, som deler vårt ønske om å tidlig øke interessen for vannrelaterte fag.  I tillegg gir Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd likt økonomisk bidrag. Tekna er sekretariat for prisen gjennom Norsk vannforening sin samarbeidsavtale.

Smile, Trousers, Tie
Prisen gikk til
Satnam Singh Bhandal,
Lucas Jørgensen, Morrigan Irwin og Rastus Blessing ved Kristiansand International School. Prosjektet deres dreide seg om å lage et system for tidlig varsling av flom.
Sponset og i samarbeid med selskapene Powafa og Intoto plasserte de sensorer som kan måle hvordan vanntrykket varierer i en bekk i Kvinesdal. Måleresultatene kunne de lese av trådløst på en server i Kristiansand ved bruk av Long Range Radio Signals (LORA).
Resultatene ble behandlet med maskinlæringsalgoritmer for å predikere flom i elva Kvina. Vinnerlaget representerte Norge senere samme i år i den internasjonale finalen i Stockholm.

Vinnerprosjektet 2022

Rectangle

Medlemmer

1510 medlemmer

995

Personlige
medlemmer

Human body, Head, Eye, Gesture, Font

69

Pensjonister/æresmedlemmer

Gesture, Font, Happy

111

Studenter

Font

334

Bedrifter

Rectangle, Font

Per 31.12.2022 har foreningen 1510 medlemmer, som er en økning på 20 nye medlemmer fra året før. 

995 er personlige medlemmer, 111 er studenter, 69 er pensjonister/ æresmedlemmer, 334 er bedrifter og ett øvrig medlem i administrasjonen. 

Vi er glade for at vi ser en positiv trend i antall personlige medlemmer de siste årene. Som medlem i Norsk vannforening er man først og fremst en støttespiller for det viktige arbeidet som vi gjør. Vi er avhengig av inntekten fra medlemmene våre. 

+20

Internasjonal
aktivitet

Norsk vannforening er medlem av European Water Association (EWA). Harsha Ratnaweera (NMBU) er foreningens representant i det europeiske styret.

Oppsummering av aktiviteter i 2022

Raymond Erpelding fra Luxemburg fortsetter som leder i EWA. IFAT-messen, verdens største vannmesse, er en av hovedaktivitetene der EWA har en sentral rolle. Den ble arrangert mai 2022, etter en pause pga. COVID-19.

Universiteter og forskningsinstitutter har nå en egen medlemskategori i EWA, og første samling ble holdt under årets IFAT-messe. EWA ledet en workshop om raskere implementering av FoU-resultater ved årets IWA World Water Congress, ledet av Harsha. Det ble holdt fem seminarer og konferanser i EWA-regi og to i samarbeid med andre internasjonale vannaktører. 

Nettsider og sosiale medier

Nettsiden vår, vannforeningen.no er foreningens hovedbase på nett. Her skal medlemmene våre finne
relevant informasjon og nyhetssaker.

Vi publiserer egenproduserte saker, informasjon om foreningens aktiviteter, feltrapporter fra studenter som har mottatt stipend, med mer. 

Norsk vannforening er aktive på Facebook, hvor vi blant annet deler informasjon om alle våre arrangementer. Du finner oss også på Instagram og LinkedIn. Vi har en egen YouTube-kanal, hvor opptak fra de digitale arrangementer.

Facebook

1415 liker siden (1265 i 2021)
1586 følgere (1396 i 2021)
88 innlegg (50 i 2021)
Rekkevidde totalt i 2022: 85 881
(52% økning fra 2021)
Topp rekkevidde er portrettintervjuet
med vannprisvinner, Tom A. Karlsen med 7500 personer nådd, og 350 som klikket på lenken til selve intervjuet.

Azure, Rectangle, Font, Aqua

Instagram

277 følgere (162 i 2021)
8 innlegg 

Azure, Rectangle, Font

Nettsiden

Automotive lighting, Product, Azure, Font, Aqua

20 nyhetsartikler (27 i 2021)

Nyhetsbrev

Material property, Azure, Rectangle, Font

23 utsendinger
3 nyhetsbrev 

LinkedIn

958 kontakter
1007 følgere (929 i 2021)  

Material property, Product, Azure, Rectangle, Font, Aqua

3596 avspillinger i 2022
Seertid (timer) 802
Totalt 38 nye opplastninger 

YouTube

Material property, Azure, Rectangle, Font

Økonomi

I 2022 har vi hatt et mer normalt aktivitetsnivå med tanke på  arrangementer. Vi budsjetterte med et underskudd, dette for å øke aktiviteten etter pandemien og legge til rette for fysisk oppmøte, og prosjektet «synlighet» som ble avsluttet i første halvdel av 2022.

Vi lander på budsjett for inntektene ved enden av året. Vi har fått økte kostnader til administrasjon, men vesentlig lavere kostnader for arrangementer. Dette medfører at vi ender ca. på budsjett på kostnadssiden også. Vi ender med et negativt resultat på kr -50.297, mot budsjett på kr -345.000.

Foreningens egenkapital er god og utgjør per
31.12.2022 kr 2.336.949.

Fullstendig økonomioversikt er lagt ved i den fullstendige årsberetningen. 

Norsk vannforening, sekretariatet

Att: Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 OSLO

Tlf: 22 94 75 00

E-post: post@vannforeningen.no

Material property, Rectangle, Font
Material property, Rectangle, Font
Rectangle, Font